Reply to thread

Bethunam là phiên âm tiếng Hàn, có nghĩa là gì?
Trên